Andaz Art Institut by Olga Trckova v partnerství s DSC Gallery

Rádi bychom vám představili nový projekt − cyklus neformálních diskuzí o investicích do umění a sběratelské vášni zaměřené na umělecká díla, který připravila přední galeristka Olga Trčková, majitelka jedné z nejlepších českých galerií. Všechna setkání se uskuteční v inspirativním prostředí našeho hotelu Andaz, který se brzo po svém otevření stal součástí pražského kulturního života. Kurz vám odtajní zákonitosti světa umění. Zjistíte, jak se v něm orientovat, jaké jsou nejžhavější trendy z Berlína a Londýna, odkud Olga dováží umělce, které exkluzivně zastupuje. Dozvíte se také, jak při nákupu uměleckých děl nenaletět. Cyklus přednášek bude doplněn řadou bonusů. Budete moci navštívit ateliéry významných umělců a současně se vám na každé přednášce představí jeden z umělců mladé generace. Ideální je absolvovat celý cyklus. Přednášky sice nenavazují, ale jen jako ucelený soubor vám poskytnou komplexní vhled do světa umění a sběratelství. 

Sbírání umění: vášeň, investice a mnohem víc

Tento průvodce světem současného umění je zasvěceným a neformálním rádcem pro všechny začínající sběratele uměleckých předmětů. Není zapotřebí žádná předchozí znalost, je určen pro úplné začátečníky. Odhaluje tajemství úspěšných sběratelů, s kterými autorka projektu Olga Trčková pracuje, a jejich motivaci. Dozvíte se, jak začít budovat vlastní pozoruhodnou − nebo dokonce výjimečnou − sbírku umění.

Zkušená galeristka vám poradí, jak rozpoznat talentovaného umělce nebo jak si zajistit přístup k těm nejžádanějším pracím. Představí vám globální výtvarnou scénu a na základě osobních poznatků popíše strasti i slasti spojené se sbírání umění. Provede vás těmi nejzajímavějšími sbírkami, na kterých pracuje. Díky trefným postřehům z praxe a konkrétním radám je tento kurz nepostradatelným pomocníkem pro všechny milovníky současného umění, kteří uvažují o založení sbírky třeba pro své děti.

PREZENTACE KE STAŽENÍ 

1.  Dobrodružství zvané sbírání umění (+ představení mladého umělce) 20. 2. 2023

·       Co sběratele pohání

·       Co vám sbírání umění přinese a co přináší již zavedeným sběratelům

·       Když se sbírání stane posedlostí¨

·       Touha sdílet, tvoříte s jinými sběrateli „elitní club“

·       Potěšení vlastnit umění

·       Jak vybudovat skvělou sbírku

2.  Osobní vkus a rozhled  (+ představení mladého umělce) 13. 3. 2023

·       Význam osobního vkusu

·       Umět se dívat¨

·       Jak si vytvořit k umění vztah (i k tomu, kterému nerozumíme a které se nám nelíbí.)

·       Šokující umění, umění, které nás má urazit  a vše, co je kolem toho

·       Jak získat sebejistotu v galeriích a muzeích

·       jak si doma pověsit obraz, aby to vypadalo cool

3.  Každý chce sbírat současné umění  (+ představení mladého umělce)   3. 4. 2023

·       Umění a luxus

·       Online trh se současným uměním

·       NFT – bublina nebo reálná investice?

·       Jak poznat pozoruhodné dílo

·       Nákupy z přesvědčení

·       Intelektuální rozvoj – váš bonus navíc k tomu všemu

4.  Kde na to brát?  (+ představení mladého umělce) 15. 5. 2023

·       Nákupy děl začínajících umělců

·       Jak budovat sbírku s omezenými prostředky¨

·       Jak nakupovat zasvěceně, jak se dostat k Insider informacím

·       Spekulace na trhu s uměním a jak nebýt jejích obětí

5.  Záludnosti uměleckého trhu, aneb jak nenaletět  (+ představení mladého umělce) 26. 6. 2023

·       Mezinárodní trh s uměním

·       Zastoupení v galeriích, role galerie v umělcově životě, primární a sekundární trh

·       Nabídka a poptávka

·       Vliv prominentních sběratelů

·       Falza a svět kolem nich

·       Bienále, veletrhy a celý ten kolotoč kolem

6.   Umění a peníze/Peníze a umění  (+ představení mladého umělce)  28. 8. 2023

·       Cena jako ukazatel umělecké hodnoty

·       Umění jako zboží¨

·       Trendy na trhu s uměním s důrazem na Londýn, Berlín a New york

·       Jak si zajistit přístup k tomu nejlepšímu

·       Jak nakupovat chytře

·       Rozdílné přístupy k investicím do umění

·       Umění jako investice PRO a PROTI

7.  ARTIST STUDIO VISIT (mimo hotel) 25. 9. 2023

8.  Sum up I. – Jak se vyznat na trhu s uměním  (+ představení jednoho mladého umělce) 16. 10. 2023

·       Galerijní scéna dnes – Praha, Berlín, Londýn, NY

·       Obdiv k novému

·       Sbírání zavedených umělců

·       Sbírání začínajících umělců

·       Jak poznat stěžejní galerie

·       Dobrá výstava v špatné galerii

·       Návštěvy ateliérů – jak ještě jinak poznat tvorbu umělce

·       Veletrhy, aukce, začínající umělci v aukcích, 

·       Poznat, kdy přestat

9.  Sum up II – jak vybudovat skvělou sbírku plus bonus  (+ představení jednoho mladého umělce) 13. 11. 2023

·       Specializace sbírky

·       Námět nebo konceptuální rámec 

·       Mecenášství a filantropie

·       Erudované názory aneb sbírej očima a ne ušima

·       Šťastná trefa

·       Chvála zvědavosti

·       Nejlepší benefit – navazování osobních vztahů s umělci

·       Čemu se naučit od umělců

10.       CHRISTMAS ART LESSON V DSC GALLERY (mimo hotel) 4. 12. 2023

ENG

Andaz Art Institut by Olga Trčková, partnered by DSC Gallery

We would like to introduce a new project in which Olga Trčková, a leading gallerist and owner of one of the best galleries in the Czech Republic, will present a series of informal discussions about investing in art and passion for collecting art - all in the beautiful surroundings of our hotel Andaz, which has become intensively integrated into Prague's cultural life since its opening. Throughout the course, you will learn how to know about contemporary art, what the hottest trends from Berlin and London are, where Olga imports artists and how not be foolish when buying artworks. The entire lecture series will be accompanied by a number of bonuses, such as a visit to the artists' studio and an introduction of a young artist at each lecture. We recommend you to book the whole series. The lectures are not continuous, but they will give you a great insight into this cool topic.

Collecting art: passion, investment and much more

This guide to the world of contemporary art is an insider, informal guide for all budding art collectors. No prior knowledge is required. It is for complete beginners. It reveals the secrets of the successful collectors Olga works with, their motivations, and gives advice on how to start building your own remarkable - or even great - art collection.

The author of the project, Olga Trčková, provides clear guidance on how to navigate the art world: how to spot a talented artist or how to secure access to the most desirable works. In a very informal way, the course will describe the global art scene as well as the hardships and joys of collecting art. Gallerist Olga will guide you through the most interesting collections she works on. With the astute personal insights from her experience and practical advice, this course is an indispensable tool for all contemporary art lovers who are thinking of starting a collection, perhaps for their children. 

1. An adventure called art collecting (+ a young artist's introduction) 20. 2. 2023

What drives the collectors

What art collecting brings to you and what it brings to established collectors

When collecting becomes an obsession

The desire to share, forming an "elite club" with other collectors

The pleasure of owning art

How to build a great collection

2. Personal taste and insight (+ a young artist's introduction) 13. 3. 2023

The importance of personal taste

Knowing how to look

How to develop a relationship with art (even the one you don't understand or like)

Shocking art, art that is meant to offend us and everything related

How to gain confidence in galleries and museums

How to arrange paintings in your home

3. Everyone wants to collect contemporary art (+ a young artist's introduction) 3. 4. 2023

Art and luxury

The online contemporary art market

NFT - bubble or real investment?

How to spot a remarkable work of art

Shopping out of conviction

Intellectual development - your extra bonus on top of it all

4. Where to get the funds for this? (+ a young artist's introduction) 15. 5. 2023

Buying works by emerging artists

How to develop a collection with limited funds?

How to shop insider, how to get insider information

Speculation in the art market and how not to be its victim

5. The intricacies of the art market and how to not be foolish (+ a young artist's introduction) 26. 6. 2023

The international art market

Gallery representation, the role of the gallery in the artist's life, the primary and secondary market

Supply and demand

The influence of prominent collectors

False and the world around them

Everything about biennials and art fairs 

6. Art and Money/Money and Art (+ a young artist's introduction) 28. 8. 2023 

Price as an indicator of artistic value

Art as a commodity

Trends in the art market with emphasis on London, Berlin and New York

How to ensure access to the best

How to shop smart

Different approaches to investing in art

The pros and cons of art as an investment

7. ARTIST STUDIO VISIT (mimo hotel) 25. 9. 2023

8. Sum up I. - How to know your way around the art market (+ a young artist's introduction) 16. 10. 2023

The gallery scene today - Prague, Berlin, London, NY

Admiration of the new

Collecting established artists

Collecting emerging Artists

Getting to know the flagship galleries

A good exhibition in a bad gallery

Studio visits - an alternative way of exploring the artist's work

Fairs, auctions, emerging artists at auction

Knowing when to stop

9. Sum up II - How to build a great collection plus a bonus (+ a young artist's introduction) 13. 11. 2023

Collection Specialization

Theme or conceptual framework 

Patronage and philanthropy

Erudite opinions – collect with your eyes not your ears

Lucky hit

Praise for curiosity

The best benefit - establishing personal relationships with artists

What to learn from artists

10.       XMASS ARTLESSON AT THE GALLERY (outside of the hotel) 4. 12. 2023